Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı)

“Filologiya” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr məzun olarkən aşağıdakı peşə kompetensiyalarına, bilik və bacarıqlara yiyələnir:

 • Filologiya (ixtisas dili və ədəbiyyatı) sahəsində təməl araşdırma vərdişlərinə sahib olmaq;
 • Dilçilik sahəsində başlıca konsepsiyalar haqqında bilik və tənqidi baxış inkişaf etdirmək ;
 • Dilin özəlliyi, mahiyyəti və vəzifələri barədə geniş biliyə yiyələnmək;
 • Dilin və yazının mənşəyi; dilin inkişaf mərhələləri; dil əlaqələri; dillərin təsnifat prinsipləri; dilin sistemi və strukturu; dil səviyyələri; dilin funksiyaları; dil və nitq, dil və cəmiyyət, dil və mədəniyyət arasında qarşılıqlı əlaqə haqqında ətraflı biliyə sahib olmaq və bu sahələrdə mövcud nəzəri bilikləri mənimsəmək;
 • Dil vahidləri və onların nitq prosesində vəzifələri ilə bağlı ümumi bilik əldə etmək;
 • Dilşünaslıq sahələrində tətbiq edilən ümumi metod və üsulları mənimsəmək və kiçik həcmli tədqiqatlarda tətbiq edə bilmək;
 • Dilçilik elminin tarixi, keçdiyi inkişaf yolu, hazırkı vəziyyəti və gələcək perspektivləri haqqında biliyə sahib olmaq;
 • Dilçiliyin tədqiqat obyektləri ilə bağlı geniş bilik əldə etmək;
 • Dilin hazırkı inkişaf mərhələsində dilçilik elminin təməl nəzəri konseptual məsələləri tətbiq etmək;  
 • Dilçilik elminin nəzəri nəticələrini təcrübədə tətbiq etmək bacarığı qazanmaq;
 • Ədəbi nümunələrin və folklor nümunələrinin təhlil edilməsi bacarığına yiyələnmək;
 • Ədəbiyyatşünaslıq və folklorşünaslıq sahəsində yazılmış elmi-nəzəri ədəbiyyatla ətraflı şəkildə tanış olmaq;
 • İxtisasla bağlı anlayış və terminlərin mənasını bilmək; arqument qurmaq və arqumenti əsaslandıra bilmək; məlumatı analiz və sintez edə bilmək;
 • Tənqidi təhlil, eləcə də empirik və analitik tədqiqat vərdişlərini inkişaf etdirmək;

İxtisasın tədris qrafiki

Fənnin kodu
Fənnin adı
Kreditlərin sayı
I kurs
Payız semestri

Rud941

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 1

5

Azd019

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

4

Dil025

Dilçiliyə giriş

3

Ene240

Şifahi xalq ədəbiyyatı (ixtisas ölkəsi üzrə)

3

End971

Öyrənilən əsas dil 1 

6

Ene211

Ölkə ədəbiyyatı tarixi 1

6

Com160

İnformasiya texnologiyaları (ixtisas üzrə)

3

Yaz semestri

Rud942

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 2

5

Lit055

Ədəbiyyatşünaslığa giriş

3

Com130

Müasir İKT və informasiya təhlükəsizliyi

3

Tar170

Azərbaycan tarixi

5

End972

Öyrənilən əsas dil 2

5

Ene212

Ölkə ədəbiyyatı tarixi 2

6

Mmt020

Mülki müdafiə

3

II kurs
Payız semestri

Rud943

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 3

5

Lit381

Dünya ədəbiyyatı 1

5

Ene319

Dil tarixi

3

Lit040

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

3

End973

Öyrənilən əsas dil 3

6

Ene213

Ölkə ədəbiyyatı tarixi 3

5

Psx075

Psixologiya

3

Yaz semestri

Dil055

Ümumi dilçilik

4

Lit382

Dünya ədəbiyyatı 2

5

Fel020

Fəlsəfə

3

Loq020

Məntiq və tənqidi təfəkkür

3

End974

Öyrənilən əsas dil 4

6

Ene214

Ölkə ədəbiyyatı tarixi 4

6

Met240

Multikulturalizm

3

III kurs
Payız semestri

Ene100

Ölkəşünaslıq

3

Lit383

Dünya ədəbiyyatı 3

4

Ene215

Ölkə ədəbiyyatı tarixi 5

5

End003

Üslubiyyat və ritorika

3

End975

Öyrənilən əsas dil 5

5

Azd581

Mətnin təhlili

5

Ene035

Dialektologiya

5

Yaz semestri

End976

Öyrənilən əsas dil 6

6

Lit384

Dünya ədəbiyyatı 4

4

Lit312

Mifologiyanın əsasları

4

Lit315

Nağılların poetikası

4

Ene401

Mətnlər üzrə iş

6

Ene396

Ədəbi tənqid

6

VI kurs
Payız semestri

Ene318

Ədəbi dil tarixi

6

Lit317

Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq

3

Ene398

Dastan yaradıcılığı

4

Ene399

Ədəbi məktəblər

4

Dil015

Əski Türk yazılı abidələri

6

Ene311

Klassik şeirin poetikası

4

Dil035

Qədim dil

3

Yaz semestri

Tec040

Karyera planlaması

5

Tec050

Yumşaq bacarıqlar (Soft skills)

9

Tec060

Sərt bacarıqlar (Hard skills)

10

Tec070

İstehsalat təcrübəsi/layihə

6