Filologiya (Türk dili və ədəbiyyatı)

Filologiya (Türk dili və ədəbiyyatı)

Filologiya ixtisası üzrə məzun olan tələbələr aşağıdakı istiqamətlər üzrə öz karyera fəaliyyətlərinə başlayıb davam etdirə bilərlər:

 • “Filologiya” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr məzun olarkən aşağıdakı peşə kompetensiyalarına, bilik və bacarıqlara yiyələnir: 
 • -Filologiya (Türk dili və ədəbiyyatı) sahəsində təməl araşdırma vərdişlərinə sahib olmaq;
 • -Dilçilik sahəsində başlıca konsepsiyalar haqqında bilik və tənqidi baxış inkişaf etdirmək ;
 • -Dilin özəlliyi, mahiyyəti və vəzifələri barədə geniş biliyə yiyələnmək; 
 • -Dilin və yazının mənşəyi; dilin inkişaf mərhələləri; dil əlaqələri; dillərin təsnifat prinsipləri; dilin sistemi və strukturu; dil səviyyələri; dilin funksiyaları; dil və nitq, dil və cəmiyyət, dil və mədəniyyət arasında qarşılıqlı əlaqə haqqında ətraflı biliyə sahib olmaq və bu sahələrdə mövcud nəzəri bilikləri mənimsəmək;
 • -Dil vahidləri və onların nitq prosesində vəzifələri ilə bağlı ümumi bilik əldə etmək;
 • -Dilşünaslıq sahələrində tətbiq edilən ümumi metod və üsulları mənimsəmək və kiçik həcmli tədqiqatlarda tətbiq edə bilmək;
 • -Dilçilik elminin tarixi, keçdiyi inkişaf yolu, hazırkı vəziyyəti və gələcək perspektivləri haqqında biliyə sahib olmaq;
 • -Dilçiliyin tədqiqat obyektləri ilə bağlı geniş bilik əldə etmək;
 • -Dilin hazırkı inkişaf mərhələsində dilçilik elminin təməl nəzəri konseptual məsələləri tətbiq etmək;  
 • -Dilçilik elminin nəzəri nəticələrini təcrübədə tətbiq etmək bacarığı qazanmaq;
 • -Ədəbi nümunələrin və folklor nümunələrinin təhlil edilməsi bacarığına yiyələnmək;
 • -Ədəbiyyatşünaslıq və folklorşünaslıq sahəsində yazılmış elmi-nəzəri ədəbiyyatla ətraflı şəkildə tanış olmaq;
 • -İxtisasla bağlı anlayış və terminlərin mənasını bilmək; arqument qurmaq və arqumenti əsaslandıra bilmək; məlumatı analiz və sintez edə bilmək;
 • -Tənqidi təhlil, eləcə də empirik və analitik tədqiqat vərdişlərini inkişaf etdirmək;

İxtisasın tədris qrafiki

Fənnin kodu
Fənnin adı
Kreditlərin sayı
I kurs
Payız semestri
Rud941 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 1 5
Azd019 Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya 4
Dil025 Dilçiliyə giriş 3
Aze240 Şifahi xalq ədəbiyyatı (ixtisas ölkəsi üzrə) 3
Azd971 Öyrənilən əsas dil 1 6
Aze211 Ölkə ədəbiyyatı tarixi 1 6
Com160 İnformasiya texnologiyaları (ixtisas üzrə) 3
Yaz semestri
Rud942 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 2 5
Lit055 Ədəbiyyatşünaslığa giriş 3
Com130 Müasir İKT və informasiya təhlükəsizliyi 3
Tar170 Azərbaycan tarixi  5
Azd972 Öyrənilən əsas dil 2 5
Aze212 Ölkə ədəbiyyatı tarixi 2 6
Mmt020 Mülki müdafiə  3
II kurs
Payız semestri
Rud943 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 3 5
Lit381 Dünya ədəbiyyatı 1 5
Aze319 Dil tarixi 3
Lit040 Ədəbiyyat nəzəriyyəsi 3
Azd973 Öyrənilən əsas dil 3 6
Aze213 Ölkə ədəbiyyatı tarixi 3 5
Psx075 Psixologiya 3
Yaz semestri
Dil055 Ümumi dilçilik 4
Lit382 Dünya ədəbiyyatı 2 5
Fel020 Fəlsəfə 3
Loq020 Məntiq və tənqidi təfəkkür 3
Azd974 Öyrənilən əsas dil 4 6
Aze214 Ölkə ədəbiyyatı tarixi 4 6
Met240 Multikulturalizm 3
III kurs
Payız semestri
Aze100 Ölkəşünaslıq 3
Lit383 Dünya ədəbiyyatı 3 4
Aze215 Ölkə ədəbiyyatı tarixi 5 5
Azd003 Üslubiyyat və ritorika 3
Azd975 Öyrənilən əsas dil 5 5
Azd581 Mətnin təhlili 5
Aze035 Dialektologiya 5
Yaz semestri
Azd976 Öyrənilən əsas dil 6 6
Lit384 Dünya ədəbiyyatı 4 4
Lit312 Mifologiyanın əsasları 4
Lit315 Nağılların poetikası 4
Aze401 Mətnlər üzrə iş 6
Aze396 Ədəbi tənqid 6
VI kurs
Payız semestri
Aze318 Ədəbi dil tarixi 6
Lit317 Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq 3
Aze398 Dastan yaradıcılığı 4
Aze399 Ədəbi məktəblər 4
Dil015 Əski Türk yazılı abidələri 6
Aze311 Klassik şeirin poetikası 4
Dil035 Qədim dil 3
Yaz semestri
Tec040 Karyera planlaması  5
Tec050 Yumşaq bacarıqlar (Soft skills) 9
Tec060 Sərt bacarıqlar (Hard skills) 10
Tec070 İstehsalat təcrübəsi/layihə 6