Azərbaycan dili (magistratura)

Azərbaycan dili

  “Filologiya” ixtisası üzrə təhsil alan magistr məzun olarkən aşağıdakı peşə kompetensiyalarına, bilik və bacarıqlara yiyələnir: 

 • kollektiv işləmək qabiliyyəti;
 • digər sahələrin mütəxəssisləri ilə ünsiyyətdə olmaq qabiliyyəti;
 • fəal sosial mobillik;
 • beynalxalq arenada işləmək qabiliyyəti;
 • hüququ biliklər və etik normalara malik olmaq;
 • yeni ideyalar irəli sürmək qabiliyyəti;
 • müstəqil işləmək;
 • elmi-tədqiqat işlərinin təşkilində, elmi kollektivin idarə olunmasında bacarıq   
 • vərdişlərinə malik olmaq;
 • təşəbbüskarlıq və liderlik;
 • işi təşkil etmək və planlaşdırmaq qabiliyyətinə malik olmaq.

İxtisasın tədris qrafiki

Fənnin kodu
Fənnin adı
Kreditlərin sayı
I kurs
Payız semestri

Rud100

Xarici dil

6

Met510

Ali məktəb pedaqogikası

4

Psx070

Psixologiya

2

Com790

Təhsildə və elmdə kompüter texnologiyası

2

Lit610

Filologiyanın müasir problemləri

4

Lit620

Filologiyanın tarixi və inkişafı

2

Met649

Tədqiqat üsulları

4

Dil940

Semiotika

6

Yaz semestri

Dil761

Dilçiliyin nəzəri problemləri 

4

Dil763

Azərbaycan dili morfologiyasının aktual problemləri 

4

Azd021

Azərbaycan dilinin onomologiyası

4

Lit645

Sosial və psixoloji dilçiliyin aktual problemləri

6

Azd023

Azərbaycan dilinin morfonologiyası

4

Azd767

Azərbaycan dili sintaksisinin əsas nəzəri problemləri 

4

Dil766

Müasir leksikoqrafiyanın başlıca problemləri

4

II kurs
Payız semestri

Azd821

Azərbaycan dilinin leksik-semantik sistemi

4

Azd041

Azərbaycan dilçiliyi tarixi

6

Tre499

Türkologiyanın müasir problemləri

4

Lit601

Ədəbi dil tarixinin aktual problemləri

4

Dil783

Müstəqillik dövründə funksional üslubların inkişafı problemləri

4

Met831

Etimologiya məsələləri

4

Azd661

Azərbaycan dili terminologiyasının əsasları

4

Yaz semestri

Tec

Elmi-tədqiqat təcrübəsi

6

Tec

Elmi-pedaqoji təcrübə

6

Mdm

Magistrlik dissertasiyasının hazırlanması və müdafiəsi

18