Ədəbiyyatşünaslıq (dunya ədəbiyyatı, magistratura)

Ədəbiyyatşünaslıq (dunya ədəbiyyatı)

  “Filologiya” ixtisası üzrə təhsil alan magistr məzun olarkən aşağıdakı peşə kompetensiyalarına, bilik və bacarıqlara yiyələnir: 

 • kollektiv işləmək qabiliyyəti;
 • digər sahələrin mütəxəssisləri ilə ünsiyyətdə olmaq qabiliyyəti;
 • fəal sosial mobillik;
 • beynalxalq arenada işləmək qabiliyyəti;
 • hüququ biliklər və etik normalara malik olmaq;
 • yeni ideyalar irəli sürmək qabiliyyəti;
 • müstəqil işləmək;
 • elmi-tədqiqat işlərinin təşkilində, elmi kollektivin idarə olunmasında bacarıq   
 • vərdişlərinə malik olmaq;
 • təşəbbüskarlıq və liderlik;
 • işi təşkil etmək və planlaşdırmaq qabiliyyətinə malik olmaq.

İxtisasın tədris qrafiki

Fənnin kodu 
Fənnin adı
Kreditlərin sayı
I kurs
Payız semestri

Rud100

Xarici dil

6

Met510

Ali məktəb pedaqogikası

4

Psx070

Psixologiya

2

Com790

Təhsildə və elmdə kompüter texnologiyası

2

Lit610

Filologiyanın müasir problemləri

4

Lit620

Filologiyanın tarixi və inkişafı

2

Met649

Tədqiqat üsulları

4

Lit602

Şərq və Qərb ədəbiyyatının müqayisəli təhlili

6

Yaz semestri

Lit603

Ədəbi tənqidin nəzəri problemləri

6

Lit630

Folklor və yazılı ədəbiyyatın problemləri

4

Lit490

Ədəbi cərəyan və konsepsiyalar

4

Lit606

Ədəbi təhlil texnikası

4

Lit607

Ədəbi əlaqələr

4

Lit608

Hermenevtika

4

Dil764

Narratalogiya

4

II kurs
Payız semestri

Lit402

Tarixi poetika

6

Lit491

Uzaq Şərq ədəbiyyatı

4

Lit492

Slavyan xalqları ədəbiyyatı

4

Lit493

ABŞ və Latın Amerikası ədəbiyyatı

4

Lit494

Yaxın və Orta Şərq ədəbiyyatı

4

Lit495

Avropa ədəbiyyatı

4

Lit496

Afrika xalqları ədəbiyyatı

4

Yaz semestri

Tec

Elmi-tədqiqat təcrübəsi

6

Tec

Elmi-pedaqoji təcrübə

6

Mdm

Magistrlik dissertasiyasının hazırlanması və müdafiəsi

18